Lagring af træpiller

Sikkerhed ved oplagring af træpiller
Træpiller kan udvikle kulilte. Forkert opbevaring og uhensigtsmæssig håndtering kan derfor udgøre en sundhedsrisiko. Tilstrækkelig ventilering af lagerrummet, overholdelse af nogle enkle sikkerhedsforskrifter og almindelig sund fornuft kan eliminere risikoen.

Almindelige sikkerhedsregler:

  1. Kun adgang for autoriseret personale og kun i forbindelse med nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Børn har ingen adgang.
  2. Pillefyret skal være slukket ved opfyldning. Følg producentens anvisninger
  3. Lagerrummet skal være tilstrækkelig ventileret. Det anbefales at åbne døren til lageret mindst 15 minutter før adgang.
  4. En medhjælper bør være placeret udenfor lagerrummet for i givet fald at slå alarm, ikke for at forsøge redning.
  5. Lukkede systemer som f.eks. underjordiske lagre af beton eller plastic bør kun betrædes af uddannet servicepersonale og kun efter kontrol af ilt og kuliltekoncentrationer.
  6. Anskaf en kuliltemåler. Kuliltekoncentrationen må ikke være over 60 ppm.

Henvisninger:

Download nedenstående “Ventilation af træpillelagre” – KLIK HER
Download artikel i “Ingeniøren” 29.05.2015 – KLIK HER
Download “Enplus pellets storage guide” (engelsk version) – KLIK HER

VENTILATION AF TRÆPILLELAGRE

Små og mellemstore lagre (op til 40 ton) Ventilation Afgasning fra træpiller og fejl på varmeanlægget kan udvikle kulilte. Overholdes to simple sikkerhedsregler fjernes risikoen: •Lagerrummet skal forsegles lufttæt i forhold til tilstødende opholdsrum. • Lageret skal ventileres til det fri eller i det mindste til et godt ventileret rum for at undgå ophobning af farlige kulilte-koncentrationer. Lagerrum med en kapacitet på op til 10 ton og med påfyldningsrør på op til 2 meters længde skal være udstyret med ventilationshætter på påfyldnings- og udluftningskoblinger. Ventilationshætter er købes hos WS installatører. Præfabrikerede lagre som er lavet af åndbart stof behøver ikke ventilationshætter. Der skal dog sikres tilstrækkelig ventilation i rummet.

Tabellen giver et overblik over kravene til små og mellemstore lagre. (10 – 40 ton).

Længde af påfyldningsrør Ventilation type Lager størrelse
Små (op til 10 tons) Mellemstore (10 tons – 40 tons)
Op til 2 m Ventilationshætte Ventilationshætter på 2 koblinger.
Ventilation til det fri eller til godt ventileret rum.
Ventilationshætten på min. 2 påfyldning koblinger.
Tværsnit min. 4 cm2/ton piller.
Ventilation til det fri eller til godt ventileret rum.
2 – 5 m Separat ventilationsåbning Ventilationsåbning min. 100 cm2.
Fri åbning min 80 cm2.
Ventilation til det fri eller til godt ventileret rum.
Tværsnit min. 10 cm2/ton piller.
Fri åbning min. 8 cm2/ton piller.
Ventilation til det fri eller til godt ventileret rum.
Over 5 m Mekanisk ventilation Udluftning ved hjælp af ventilator.
Ventilatoren bør starte automatisk, når døren til lageret åbnes.

For større lagerrum er mere komplekse ventilationsløsninger nødvendige: Ethvert pillelager skal ventileres. Ventilationsåbningerne må ikke placeres direkte under vinduer eller indsugningsåbninger.

Store lagre (over 40 ton)
Ventilation
Der er to forskellige kilder til farlige gasser i forbindelse med træpillelagre: afgasning fra træpiller og back-flow af røggasser fra pillefyret i tilfælde af funktionsfejl. Ulykker på grund af giftige gasser kan forhindres ved:

  • Permanent ventilation af lageret, så ophobning af gasser (f.eks. kulilte) undgås.
  • Overholdelse af sikkerhedsregler i forbindelse med adgang til lageret, herunder personlige værnemidler i form af kulilte detektor.

Hvis lageret er placeret tæt på en ydermur, bør ventilationskanalerne være mindre end 5 meter.
Skal opbevaringen realiseres med ventilationskanaler kortere end 5 meter. Den nødvendige ventilationsåbning beregnes efter tabellen: Hvis der er behov for ventilationskanaler på mere end 5 meter, kræves mekanisk ventilation.
Adgang til pillelageret må kun ske

  • efter måling af kulilteniveauet og bekræftelse af at koncentrationen ikke er højere end 60 ppm
  • medbringende en kuliltealarm med en gyldig kalibrering

 

Tabellen giver et overblik over kravene til store lagre. (over 40 ton):

Længde af påfyldningsrør Krav
=< 2 m Ventilationshætter (kun lagre under 40 ton). Tværsnit min. 4 cm2/ton piller.
=< 5 m Separat ventilation til det fri.
Ventilationskanal >= 100 cm2 cross-section.
Tværsnit min. 10 cm2/t
Åbning min. 8 cm2/t
> 5 m Storage ventilation through ventilation duct with ventilator.
Function of ventilator should be linked to opening of store dooor.
Lageret skal ventileres gennem ventilationskanal med ventilator.
Ventilatoren bør være forbundet med døråbningen.

 

ventilationshaette    Ventilationshætte