Energiindhold i træpiller

En verden til forskel på kvalitetsbetegnelser
Vi oplever desværre et marked omkring os, hvor forbrugere ofte bliver fejlinformeret. Fejlene opstår bl.a., fordi udbyderen ikke aflæser eller formidler tallene i energiindholdstabellen korrekt. Disse fejl kan få forbrugerne til at træffe valg på forkert-grundlag.

Energiindhold i træ og træpiller er det samme. Når man producerer træpiller, er det kun formen, der ændres – ikke energiindholdet, som opgøres i øvre brændværdi og effektiv brændværdi.

Kendskab til råvaren
Når man kender sin råvare, nemlig træ og efterfølgende kender askeindholdet og træpillens fugtindhold, ja, så kan man beregne den værdi, der har betydning for kunden – nemlig den effektive brændværdi.

Effektiv brændværdi
Kender man som leverandør sin råvare i rent træ, mængden af bark, og har man 100% styr på produktionen, så vil askeindholdet være max. 0,4% og fugten være max. 7%. Det betyder, at man har den bedste træpille, og den effektiv-brændværdi kan derfor ikke være højere end:

Effektiv brændværdi uden bark, aske 0,4%, fugt 6% kan ikke være højere end: 4250 Kcal/kg – 17,8 Mj/kg -4,9 kWh/kg.

Møder man nogle, der hævder, at den effektive brændværdi på deres træpille er højere end ovennævnte, er det fordi, de er blevet fejlinformeret.

Øvre brændværdi
Træ har et naturligt indhold af aske på 0,36 %, hvilket er så lille en mængde, at det er svært at måle nøjagtigt. Træ til savværker og træindustrien indeholder fugt og bark. Savsmuld og høvlspåner indeholder fugt, men også bark i små mængder, og det er her, forskellen i kvaliteten ligger. Der er en lille forskel på energiindholdet i nåletræ og løvtræ. Løvtræets energiindhold er lidt lavere, da askeindholdet er 0,1 % højere. Dertil kommer mikroskopisk forskel på energiindholdet i træet fra grene, kernetræ og et typisk stammetræ.

Den øvre brændværdi for rent stammetræ uden bark og helt uden fugt er; 4588 Kcal/kg – 19,2 Mj/kg – 5,3 kWh/kg.

Bark
Bark har et højere energiindhold end det rene træ, og derfor vil træpiller med bark i vise et flot resultat på den øvre brændværdi. Da bark derimod har et meget højt askeindhold, vil det have en afgørende negativ betydning for den effektiv-brændværdi og skal derfor helt undgås.

Fugtprocenten betyder noget
Når tør biomasse som fx træpiller afbrændes, udvikles der vand i form af vanddampe. Energien i vanddampen* indgår i den øvre brændværdi. Fordampningen kræver energi, så des højere vandindhold i træpillen, des lavere vil det udnyttede – energiindhold være – og dermed den effektive brændværdi. I afbrænding sker der en afbrænding af gas og kulstof, og for at det kan ske korrekt med mindst mulig emission af uforbrændte kulbrinter, er det afhængigt af tre ting; nemlig hastighed, ilt og fugt – så en træpille der er uden fugt duer heller ikke.

Farven betyder nødvendigvis intet
Et helt lys pille er bare et bevis på, at der er brugt energi på at tørre råvaren, da den var frisk. En mere grå farve fortæller, at råvaren enten er tørret i naturen, eller at den færdige pille har ligget lidt længere på lageret. Om en pille bliver 1 måned eller 1 år, før den brændes af, har ingen betydning, og fugten forandrer sig reelt ikke. Mørkere træpiller kan være fra en mørker-træsort, men kan også være som følge af barkrester.

kvalitet
Se efter Biobrændselsforeningens garantistempel, din sikkerhed for,

  • at varen er i overensstemmelse med de angivne specifikationer
  • at varen er produceret, importeret og solgt inden for lovens rammer