Træpillekvalitet

TRÆPILLER OG KVALITET
Energi indholdet i træ og træpiller er det samme. Det vil sige at man ikke ændrer ikke på brændværdien når træet lavet om til piller. Det er kun den fysiske tilstand som ændres. Energi indholdet opgøres i øvre brændværdi og effektiv brændværdi. Når man kender sin råvare, træ, og efterfølgende – kender aske- og fugtindhold, ja så kan man beregne den effektive brændværdi: Den øvre brændværdi for rent træ, uden bark, og helt uden (fugt)vand er:

4900 Kcal/kg – 20,55 Mj/kg – 5,7 kWh/kg.

Når vi har et typiske fugtindhold på 6-8% er den reelle brændværdi:

4565 Kcal/kg – 19,1 Mj/kg – 5,3 kWh/kg.

Træ har et naturligt indhold af aske på 0,36 % en mængde der er så lille, at den er svær at måle nøjagtigt. Træ til savværker og træindustrien indeholder fugt og bark, og savsmuld og høvlspåner indeholder fugt og bark i små mængder, og det er de som giver de forskellige kvaliteter af den færdige træpille. Der er en lille forskel på energiindholdet i nåletræ og løvtræ. Løvtræs energiindhold er lidt lavere, da askeindholdet er 0,1 0/. højere, og dertil er der en mikroskopisk forskel på energiindholdet i træet fra grene, kernetræ og gennemsnitlig stammetræ. Bark har et højere energiindhold end rent træ. Bark har imidlertid så højt et askeindhold, at gevinsten opvejes af besvære’ med den megen aske. Kender man sin råvare, i rent træ og den minimale mængde bark som ikke helt kan undgås, og har 100 % styr på produktionen, vil askeindholdet være max. 0,4% og fugten max. 7 % i slutproduktet, så har man den bedste træpille, og den effektive brændværdi kan da ikke være højere end:

4250 Kcal/kg -17,8 Mj/kg -4,9 kWh/kg.

Skiltning med en brændværdi ret meget over 17,8Mj/kg, må anses som vildledning, idet højere værdier reelt ikke kan opnås. Finder du nogle der siger at den effektive brændværdi, på deres træpille, er højere end ovennævnte, er det enten fordi ved de ikke hvad de har med at gøre, er blevet fejlinformeret, eller i værste fald forsøger at snyde. Vi skal her huske at fortælle, at søforklaringer om eksotiske træsorter med indhold af olier der gør energiindholdet højere, slet ikke holder. Da man ikke kan presse træpiller af olieholdig træ, hvis de skal holde sammen uden at putte et bindemiddel i. Bindemidlet kan brænde, men har typisk et højt askeindhold og det trækker den anden vej, ligesom ved bark.

Fugtprocenten betyder noget.
Når biomasse, som træpiller, afbrændes, udvikles der vand i form af vanddampe. Energien i vanddampen, kondenseringsvarmen, som kun har interesse for nogle varmeværker med kondenserende anlæg, indgår i den effektive brændværdi. Fordampningen kræver energi, så des højere vandindhold i træpillen, des lavere vil det udnyttede – energiindhold være, og dermed vil den indfyrede effekt være mindre. I afbrænding sker der en afbrænding af gas og kulstof (tørstoffet), og for at det kan ske korrekt, med mindst mulig emission a’ uforbrændte kulbrinter, er vi afhængige af 3 ting, nemlig forbrændigshastighed, ilt og fugt. Så en træpille der er helt uden fugt dur ikke.

Farven på en træpille betyder intet.
Et helt lys pille er blot et bevis på at der er brugt energi på at tørre råvaren da den var frisk En mere grå farve viser at råvaren enten er tørret i naturen eller at den færdige pille har ligget lidt længere på lageret. Om en pille bliver 1 måned eller 1 år før den brændes af har ingen betydning, og fugten forandrer sig reelt ikke ret meget såfremt, man opbevarer træpillerne tørt.

Kvalitetsnormer:
ENPIus er en europæisk kvalitetsnorm. DIN Plus er en tysk kvalitetsnorm. SS 187120 er en svensk standard. Problemet med ovennævnte normer er, at en standard træpille opfylder kravene i disse normer. Man bør derfor altid se på producentens/forhandlerens specifikation af træpillerne, eller få tilsendt en analyse af den leverede batch. Vær opmærksom på at nogle opgiver gennemsnitlige værdier, andre minimum værdier.

Brændværdi:
Ved sammenligning af brændværdier på træpiller, vil vi anbefale at man sammenligner på den effektive brændværdi på den indleverede prøve.

6 mm contra 8 mm
Energimæssigt er der ingen forskel på 6 og 8 mm træpiller. Traditionelt har vi i Norden anvendt 8 mm træpiller, og i det øvrige Europa 6mm. Med de nye træpilleovne og fyr sydfra, er anvendelsen af 6 mm steget. Hvis ovnen/fyret foreskriver 6 mm bø disse anvendes. En ovn/fyr der kan anvende 8 mm kan også anvende 6 mm. Der er en lille fordel i 6 mm fordi de har en større overflade. I dag der som regel ikke prisforskel på 6 mm og 8 mm, så der er ingen begrundelse for brug af 8 mm.

Askesmeltepunkt:
Askesmeltepunktet bruges til at vurderer risikoen for slagger i forbindelse med afbrændingen. Hvis askesmeltet punkte’ ligger over 1400°, er der ingen risiko for slagger. Til almindelige fyr skal askesmeltetpunktet være minimum 1200°, men vær opmærksom på at der mellem 1200-1400 kan være en risiko for mindre slaggedannelse.

Slagger/klumper i asken:
Slagger i asken kan skyldes urenheder. En slagge vil være en hård fastbrændt klump, mens en klump du kan smuldre kan skyldes dårlig forbrænding. Det kan være at fyret skal justeres ind til pillen, eller at der trækkes for lidt varme fra fyret, så de kommer for megen pausefyring.

Vand:
For at få en formstabile træpille skal der være mellem 6 % og 8 % vand i pillerne. Hvis vandprocenten overstiger 10 begynde de at smuldre og hvis vandprocenten ligger under 6 kan det forringe forbrændingen.

Aske:
Aske procenten for rene standard træpiller er maks. 5% og for Premium træpiller ca. 0,3%. Der er den sammenhæng, at hvis brændværdien er høj og vandprocenten mellem 6% og 8%, så vil askemængden være minimal.

Mekanisk holdbarhed:
Den mekaniske holdbarhed er et udtryk for styrken af træpillerne, altså hvor når de går i stykker (smuldrer/skaller). Denne værdi er især interessant ved levering med blæsebil i en silo eller et lagerrum. Styrken bør være min 97,5%. Tallet viser, at selv efter en hårdhændet behandling, er der 97,5% hele piller tilbage.

Smuld:
Mængden er smuld i træpillerne er interessant ud fra et økonomisk (mindre brændværdi) og teknisk perspektiv. Mange moderne pilleovne og fyr er bygget med så små motorer, at for stor smuldmængde kan medføre driftstop.

Indblæsning:
Ved indblæsning af træpiller, anbefales det at købe sigtede træpiller med høj holdbarhed, leveret med lastbiler og chauffører med erfaring med indblæsning af træpiller. Afstand der skal blæses (kortere desto bedre), anvend glatte rør uden knæk og undgå at træpillerne rammer noget hårdt ved indblæsningen. Det vil minimere den smuld mængde, der vil være i træpillerne Spørg evt. forhandleren til råds for at få den optimale levering.