Faglig voldgift

Faglig voldgift

Biobrændselsforeningen tilbyder medlemmerne at gøre brug af foreningens Voldgiftsudvalg.

De nærmere regler herfor er angivet i det efterfølgende.


REGLER for Biobrændselsforeningens Voldgiftsudvalg

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§1
Biobrændselsforeningens (i det følgende benævnt Foreningen) Voldgiftsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) har til formal at undersøge og afgøre vister i biobrændselsbranchen, som matte opsti mellem sælger og køber om varernes kvalitet, kondition eller andre spørgsm al, og hvor parterne har aftalt voldgiftsbehandling eller pa anden made har forpligtet sig til at lade tvisten afgøre endeligt af Udvalget. Sager afgøres, medmindre parterne har aftalt andet, efter dansk ret.

§2
Foreningens bestyrelse nedsætter Udvalget, som består af 3 af dens medlemmer med I formand og 2 næstformænd. Udvalget kan udpege supplerende medlemmer med særlig fagkundskab til pådømmelse i konkrete sager. Udvalget bistis af Foreningens Sekretariat. Såfremt en eller flere af Udvalgets medlemmer af en af den pågældende sags parter anses for inhabile, udpeger Foreningens bestyrelse midlertidige medlemmer til erstatning for de inhabile, i den pågældende sag. Midlertidige medlemmer kan udpeges blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller bland Foreningens medlemmer. Anser et medlem sig selv for inhabil til at fungere i en sag, hvortil han er udvalgt, skal han straks meddele dette til Foreningens formand, der foranlediger, a bestyrelsen udpeger et midlertidigt medlem.

§3
Sagerne afgøres pa skriftligt grundlag. Hvis Udvalgets formand finder det form alstjenligt, kan der indkaldes til mundtlig forhandling.

§4
Medlemmerne har ubetinget tavshedspligt angående voteringen og forhandlingerne derom. Kendelsen, der skal være skriftlig, afsiges i overensstemmelse med indstillingen fra flertallet af de deltagende medlemmer, og seledes, at der i kendelserne anføres “et flertal fandt, eller “et enigt udvalg” fandt. Kendelsen skal indeholde en tilstrækkelig begrundelse. Kendelsen dateres og underskrives af Udvalgets medlemmer og tilstilles hver af parterne ved e-mail. Udvalget kan beslutte at offentliggøre kendelser af principiel betydning i anonym form.

§5
Medlemmerne af Udvalget fungerer uden vederlag.

SAGENS BEHANDLING
§6
En sag indledes ved indgivelse af klageskrift (arbitrage-indlæg) til Udvalget, c/o Biobrændselsforeningens Sekretariat. I det omfang det følger af parternes aftale, skal klageren forinden have foretaget eller samme dag foretage arbitrageanmeldelse over for modparten, ligesom eventuelle aftalte frister for arbitrageanmeldelse og indgivelse af arbitrageindlæg kan kræves overholdt. Udvalget kan anmode om fremsendelse af de originale dokumenter, der i kopi matte være anvendt som bilag. Klageskriftet skal være ledsaget af: a) Dokumentation for aftalen om behandling ved udvalget, (slutseddel, kontrakt eller andet aftalegrundlag). b) Det øvrige kontraktsgrundlag, der paberabes. c) Salgsprøve, for se vidt denne er paberabt ved handelen og er nødvendig til bedømmelsen cl) Eventuelle andre nødvendige dokumenter og prøver udtaget pa foreskrevet made. Klageskriftet skal indeholde parternes fulde navn og adresse, et eller flere præcist formulerede krav eller pastande, hvorom Udvalgets kendelse ønskes, en rem stilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravene eller pastandene støttes, herunder en præcis fremstilling af eventuelle pastaede mangler samt en angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren paberaber sig. Opfylder klageskriftet ikke de ovennævnte krav, afvises sagen, eller der sættes en frist til opfyldelse af de angivne krav. En afvisning efter denne bestemmelse er ikke til hinder for, at klageren pa et senere tidspunkt kan indgive klageskrift pa ny vedrørende samme krav, forudsat at eventuelle aftalte rister herfor overholdes. Indklagede bliver snarest muligt underrettet om sagens fremkomst og far en passende tidsfrist til afgivelse af underskrevet svarskrift, som fremsendes pr. e-mail. Udvalget kan anmode om fremsendelse af de originale dokumenter, der i kopi matte være anvendt som bilag. Svarskriftet skal indeholde indklagedes krav eller pastande og stillingtagen til klageskriftets krav eller pastande, eventuelle modkrav, en fremstilling af de aktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravene eller pastandene støttes samt en angivelse af de dokumenter og andre beviser, som indklagede paberaber sig. Fristen for svarskrift kan efter begrundet anmodning forlænges. Fremkommer svarskrift, der opfylder ovennævnte krav, ikke inden for den fastsatte frist, oretager Udvalget bedømmelsen bedst muligt og afsiger kendelse pa grundlag af det indgivne klageskrift og det materiale, der i øvrigt foreligger. Såfremt der er afgivet svarskrift, gives adgang til replik og duplik samt sedan yderligere skriftveksling, som Sekretariatet matte fastsætte. Dersom Udvalget finder, at en tvist ikke egner sig til afgørelse af Udvalget, uanset at klageskriftet med bilag opfylder kravene afgør Udvalget, at sagen skal afvises. Afvises sagen, star det hver af parterne frit at søge denne afgjort ad rettens vej.

§7
Parterne skal behandles lige, og hver part skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag.

§8
Udvalget har ret til af parterne at forlange yderligere oplysninger og fremlæggelse af sådanne dokumenter, som det matte anse for nødvendige for at kunn påkende sagen.

BEDØMMELSE AF KONDITION ELLER KVALITET
§9
I sager om bedømmelse af kondition eller kvalitet gælder desuden følgende: edrorer tvisten bedømmelse af en vares kondition skal dette være fremhævet i arbitrageindlægget (klageskriftet), og dette skal være vedlagt prøver udtaget på foreskrevet måde. Så snart arbitrageindlægget (klageskriftet) og prøverne er modtaget af udvalget, og såfremt en hurtig bedømmelse af disse af formanden anses for nødvendig, tilsiges de medlemmer, der skal fungere. Formanden kan endvidere tilkalde en eller flere uafhængige eksperter. Kendelse afsiges forst, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.

OMKOSTNINGER
§10
For indbringelse af sager for Udvalget erlægges betaling i form af et depositum på kr. 2.500,00 moms til Sekretariatet. Depositum erlægges altid af den af parterne, der har indgivet begæringen, uden hensyn til hvem betalingen efter kendelsen påhviler. Betalingen pålægges i reglen den part, som sagen går imod; men Udvalget kan fordele betalingen mellem parterne efter sit skøn. Parterne hæfter solidarisk or betalingen For sager, der indgives til udvalget, men tages tilbage, for kendelse er afsagt, betales et gebyr på kr. 500,00 moms, som modregnes i det indbetalte epositum. Gebyret tilfalder Foreningen. Udvalget kan pålægge parterne at betale andre omkostninger for Udvalget ved sagens behandling, herunder diæter og/eller kørselsgodtgørelse.

ØVRIGE BESTEMMELSER
§11
Ved at vedtage Udvalgets bedømmelse og voldgift har parterne ubetinget underkastet sig Udvalgets afgørelse såvel i realiteten som i formaliteten, og enne afgørelse kan kun underkendes eller tilsidesættes af domstolene efter reglerne i lov om voldgift. Parterne kan ikke ad retslig vej forlange oplysninger fra Udvalget eller dettes medlemmer om, hvad der er foregået i Udvalget. En part, som er bekendt med, at en bestemmelse i dette sæt regler ikke er blevet overholdt, og som deltager i voldgiftssagen uden at gøre indsigelse uden ugrundet ophold kan ikke senere gøre indsigelsen gældende.

§12
Dersom en part i en påkendt sag undlader rettidigt at opfylde udvalgets kendelse, kan Udvalgets formand indberette dette til Foreningens bestyrelse, der da ager bestemmelse om, hvorvidt forholdet skal offentliggøres på Foreningens hjemmeside ved at vedkommendes navn skal opslås på den ‘sorte tavle’. Offentliggørelsen slettes, når kendelsen er opfyldt.

§13
Foreningen udarbejder hvert år regnskab over Udvalgets indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af Foreningens revisor.

§14
Foreningens bestyrelse kan ændre Udvalgets regler.

§15
Disse regler finder anvendelse på sager, der anlægges efter den 21. marts 2013.